1.
Nguyễn XV. Thực trạng và giải pháp phát triển nguồn nhân lực có chất lượng đối với ngành du lịch Việt Nam sau đại dịch COVID-19. daujs. 2022;1(04):60-73. Truy cập Tháng Giêng 30, 2023. https://js.donga.edu.vn/index.php/daujs/article/view/88