1.
Nguyễn TK, Nguyễn PP, Nguyễn TMQ, Lê NTN, Nguyễn VK. Xây dựng quy trình định lượng Gaba (Gamma- aminobutyric acid) trong một số sản phẩm trà bằng phương pháp quang phổ hấp thụ phân tử. daujs. 2022;1(01):67-74. Truy cập Tháng Chạp 8, 2022. https://js.donga.edu.vn/index.php/daujs/article/view/8