1.
Tạ TH. Đánh giá hiệu quả sinh thái tại Việt Nam giai đoạn 1999-2017 bằng phương pháp phân tách và tiếp cận chỉ số hiệu quả Malmquist DEA. daujs. 2022;1(04):14-27. Truy cập Tháng Giêng 30, 2023. https://js.donga.edu.vn/index.php/daujs/article/view/77