1.
Nguyễn TH, Nguyễn TVP, Đặng TXQ, Võ VL, Nguyễn VK, Võ TBH, Mã CT. Khảo sát đặc điểm vi học, thành phần hóa học và hoạt tính gây độc trên một số dòng tế bào ung thư của thân rễ Sùng thảo – Rhizoma Stachydis affinis. daujs. 2022;1(01):57-66. Truy cập Tháng Chạp 8, 2022. https://js.donga.edu.vn/index.php/daujs/article/view/7