1.
Trần Đức AS. Từ “Dụ Cần Vương” (1885) đến “Chiếu Cần Vương” (1889): Tư liệu và bình luận. daujs. 2022;1(4):88-119. Truy cập Tháng Hai 26, 2024. https://js.donga.edu.vn/index.php/daujs/article/view/67