1.
Trần TV. Yếu tố thẩm mỹ trong nghệ thuật ẩm thực của một số dân tộc ít người ở Việt Nam. daujs. 2022;1(03):104-121. Truy cập Tháng Chạp 8, 2022. https://js.donga.edu.vn/index.php/daujs/article/view/66