1.
Trần VA. Phát triển du lịch xanh ở Quảng Nam - Tiềm năng, thực trạng và giải pháp. daujs. 2022;1(04):74-87. Truy cập Tháng Giêng 30, 2023. https://js.donga.edu.vn/index.php/daujs/article/view/64