1.
Nguyễn TNS, Trần Đình TNH, Thái TMP, Lê MQ, Trần MH, Lê THV. Nghiên cứu đặc điểm giải phẫu và phân tích sơ bộ thành phần hóa học của Lan kim tuyến. daujs. 2022;1(01):39-48. Truy cập Tháng Chạp 10, 2022. https://js.donga.edu.vn/index.php/daujs/article/view/5