1.
Vũ QM, Lê TA. Khả năng ứng dụng công nghệ blockchain trong việc lưu trữ chứng cứ hỗ trợ điều tra số. daujs. 2022;1(4):2-13. doi:10.59907/daujs.1.04.2022.40