1.
Trần TNN. Học tập trực tuyến và những khó khăn của sinh viên từ thực tiễn Trường Đại học Nội vụ Hà Hội – Phân hiệu tại Quảng Nam. daujs. 2022;(01):32-38. Truy cập Tháng Sáu 29, 2022. https://js.donga.edu.vn/index.php/daujs/article/view/4