1.
Nguyễn TND. Influencer Marketing trong thời đại số. daujs. 2022;(01):24-31. Truy cập Tháng Sáu 29, 2022. https://js.donga.edu.vn/index.php/daujs/article/view/3