1.
Nguyễn TND. Influencer Marketing trong thời đại số. daujs. 2022;1(01):24-31. Truy cập Tháng Chạp 10, 2022. https://js.donga.edu.vn/index.php/daujs/article/view/3