1.
La TP, Nguyễn KS, Vũ T Đức. Công tác bảo tồn và khai thác các giá trị di tích thời đại đá cũ ở Tây Nguyên, Việt Nam. daujs. 2023;2(3). doi:10.59907/daujs.2.3.2023.223