1.
Lê M, Nguyễn Đỗ HP, Nguyễn TT. Nghiên cứu khảo sát thông số thiết kế đường ống xả trên xe Ford Escape. daujs. 2023;2(3). doi:10.59907/daujs.2.3.2023.203