1.
Nguyễn TH. Phát triển bền vững Hội An từ tài nguyên văn hóa. daujs. 2022;1(01):14-23. Truy cập Tháng Chạp 10, 2022. https://js.donga.edu.vn/index.php/daujs/article/view/2