1.
Nguyễn XV. Nghiên cứu sự hài lòng của khách du lịch hộ gia đình đối với chất lượng dịch vụ lưu trú tại Đà Nẵng. daujs. 2023;2(2). doi:10.59907/daujs.2.2.2023.171