1.
Nguyễn DC. Chuyến triều cống sau cùng của triều đại Tây Sơn. daujs. 2023;2(2). doi:10.59907/daujs.2.2.2023.158