1.
Dương BT. Tác động của “bad review” đối với hình ảnh thương hiệu. daujs. 2023;2(3). doi:10.59907/daujs.2.3.2023.140