1.
Nguyễn CT. Vài đóng góp của tự điển Béhaine trong văn hoá ngôn ngữ Việt Nam. daujs. 2023;2((01)(05):90-103. Truy cập Tháng Sáu 9, 2023. https://js.donga.edu.vn/index.php/daujs/article/view/139