1.
Nguyễn TL, Nguyễn PT. Mối quan hệ giữa chất lượng dịch vụ, ý định sử dụng dịch vụ, đồng sáng tạo khách hàng và truyền miệng eWOM của khách hàng e-banking. daujs. 2023;2(3). doi:10.59907/daujs.2.3.2023.133