1.
Nguyễn NQ. Ổn định mũ hầu chắc chắn đối với lớp phương trình vi phân có trễ với nhiễu ngẫu nhiên. daujs. 2023;2(1):16-25. Truy cập Tháng Hai 26, 2024. https://js.donga.edu.vn/index.php/daujs/article/view/132