1.
Nguyễn TK, Nguyễn NTDL, Nguyễn TBN, Hoàng TLH, Nguyễn THV. Nghiên cứu sàng lọc ảo các flavonoid có khả năng ức chế protein điều hòa quá trình đường phân và apoptosis của tp53 trong con đường tăng sinh tế bào ung thư. daujs. 2023;2((01)(05):26-37. Truy cập Tháng Sáu 9, 2023. https://js.donga.edu.vn/index.php/daujs/article/view/131