1.
Nguyễn PH, Nguyễn TTL. Giảm thiểu sóng hài trên lưới điện phân phối có tích hợp điện mặt trời. daujs. 2023;2(2). doi:10.59907/daujs.2.2.2023.130