1.
Phan HMT. Phương pháp giảng dạy biên dịch 1 cho sinh viên ngành Ngôn ngữ Hàn Quốc tại Trường Đại học Đông Á. daujs. 2023;2(2). doi:10.59907/daujs.2.2.2023.120