(1)
Trần, T. D. Đánh Giá về tình hình bệnh Panama (Fusarium Oxysporum F. Sp. Cubense - Foc) Trên cây chuối Già Nam Mỹ Canh tác tại Khu Liên hợp nông nghiệp Snuol (Campuchia) Và biện pháp quản Lý. daujs 2023, 2, 50-61.