(1)
Trần, T. N.; Phạm, V. Q.; Phan, C. Đạt. Ứng dụng kỹ thuật bộ Mã tự động tích chập (convolutional Autoencoder) Trong khử nhiễu hình ảnh. daujs 2022, 1, 75-80.