(1)
Nguyễn, X. V. Thực trạng Và giải pháp phát triển nguồn nhân lực Có chất lượng đối với ngành Du lịch Việt Nam Sau đại dịch COVID-19. daujs 2022, 1, 60-73.