(1)
Nguyễn, T. K.; Nguyễn, P. P.; Nguyễn, T. M. Q.; Lê, N. T. N.; Nguyễn, V. K. Xây dựng Quy trình định lượng Gaba (Gamma- Aminobutyric Acid) Trong một số sản phẩm Trà bằng phương pháp Quang phổ hấp thụ phân tử. daujs 2022, 1, 67-74.