(1)
Tạ, T. H. Đánh Giá hiệu Quả Sinh thái tại Việt Nam Giai đoạn 1999-2017 bằng phương pháp phân tách Và tiếp cận chỉ số hiệu Quả Malmquist DEA. daujs 2022, 1, 14-27.