(1)
Trần, T. N. N.; Phan , T. T.; Nguyễn, L. T. A. Thực trạng chất lượng đội Ngũ công chức cấp Xã từ thực tiễn huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình. daujs 2022, 1, 92-103.