(1)
Nguyễn, T. H.; Lại , T. H.; Trần, C. H. T.; Trần, T. M.; Trần, T. V.; Hứa, T. L. O.; Phạm , T. N.; Đỗ , T. T. M.; Nguyễn , T. T. H.; Phạm , T. V. P. Thực trạng sức khỏe tâm thần của Sinh Viên điều dưỡng trường Đại học Đông Á Trong thời kỳ giãn cách Xã hội Do COVID-19. daujs 2022, 1, 28-39.