(1)
Trương, T. H. Phát triển Kinh Tế Tư nhân ở tỉnh Đắk Lắk thực trạng, một số vấn đề đặt Ra Và giải pháp. daujs 2022, 1, 40-55.