(1)
Nguyễn, T. H.; Nguyễn, T. V. P.; Đặng, T. X. Q.; Võ, V. L.; Nguyễn, V. K.; Võ, T. B. H.; Mã, C. T. Khảo sát đặc điểm Vi học, thành phần hóa học Và hoạt tính gây độc Trên một số dòng Tế bào Ung Thư của thân rễ Sùng thảo – Rhizoma Stachydis Affinis. daujs 2022, 1, 57-66.