(1)
Nguyễn, C. T. Đũa: Vì Sao tiếng Trung dùng từ “筷”, còn tiếng Việt dùng từ “箸”?. daujs 2022, 1, 122-143.