(1)
Trần, Đức A. S. Từ “Dụ Cần Vương” (1885) đến “Chiếu Cần Vương” (1889): Tư liệu Và bình luận. daujs 2022, 1, 88-119.