(1)
Trần, T. V. Yếu tố thẩm mỹ Trong nghệ thuật ẩm thực của một số dân tộc ít người ở Việt Nam. daujs 2022, 1, 104-121.