(1)
Trần, V. A. Phát triển Du lịch Xanh ở Quảng Nam - Tiềm năng, thực trạng Và giải pháp. daujs 2022, 1, 74-87.