(1)
Nguyễn, T. N. S.; Trần, Đình T. N. H.; Thái, T. M. P.; Lê, M. Q.; Trần, M. H.; Lê, T. H. V. Nghiên cứu đặc điểm giải phẫu Và phân tích Sơ bộ thành phần hóa học của Lan Kim tuyến. daujs 2022, 1, 39-48.