(1)
Trần, L. Y.; Phan, V. H. V. .; Trần , T. M. .; Lại , T. H. . Khảo sát các yếu tố Liên Quan đến thực hành Giao tiếp của Sinh Viên điều dưỡng Đại học Đông Á Theo Mô hình AIDET Khi thực tập tại bệnh viện . daujs 2022, 1, 28-41.