(1)
Vũ, Q. M.; Lê, T. A. Khả năng ứng dụng công nghệ Blockchain Trong việc lưu trữ chứng cứ hỗ trợ điều Tra số. daujs 2022, 1, 2-13.