(1)
Nguyễn, T. N. D. Influencer Marketing Trong thời đại số. daujs 2022, 1, 24-31.