(1)
La, T. P.; Nguyễn, K. S.; Vũ, T. Đức. Công tác bảo tồn Và Khai thác các Giá trị Di tích thời đại đá Cũ ở Tây Nguyên, Việt Nam. daujs 2023, 2.