(1)
Lê, M.; Nguyễn, Đỗ H. P.; Nguyễn, T. T. Nghiên cứu khảo sát thông số thiết Kế đường ống Xả Trên Xe Ford Escape. daujs 2023, 2.