(1)
Nguyễn, T. H. Phát triển bền vững Hội An từ tài Nguyên văn hóa. daujs 2022, 1, 14-23.