(1)
Phạm, T. H.; Nguyễn, T. Ánh L. Giải pháp nâng Cao hiệu Quả chuẩn hóa hoạt động văn phòng tại Phân viện Học viện Hành chính Quốc Gia Khu vực miền Trung Trong Giai đoạn hiện Nay. daujs 2023, 2.