(1)
Nguyễn, X. V. Nghiên cứu sự hài lòng của khách Du lịch hộ Gia đình đối với chất lượng dịch vụ lưu Trú tại Đà Nẵng. daujs 2023, 2.