(1)
Nguyễn, D. C. Chuyến triều cống Sau cùng của triều đại Tây Sơn. daujs 2023, 2.