(1)
Trần, T. V. Bảo tồn Và phát Huy vốn văn hóa truyền thống của các dân tộc miền Núi phía bắc Di Cư vào địa bàn Tây Nguyên. daujs 2023, 2.