(1)
Dương, B. T. Tác động của “bad review” đối với hình ảnh thương hiệu. daujs 2023, 2.