(1)
Nguyễn, C. T. Vài đóng góp của tự điển Béhaine Trong văn Hoá ngôn ngữ Việt Nam. daujs 2023, 2, 90-103.