(1)
Nguyễn, D. C. Từ một văn bản Trong Dung Nhàn Trai Bút Ký nhìn lại một vài Chi tiết Trong chuyến đi Sang Bắc Kinh của phái đoàn Tây Sơn. daujs 2023, 2, 62-89.